Rejestracje w KRS

OFERUJEMY USŁUGI w zakresie:

1) zakładania spółek i innych podmiotów (m.in. fundacje, stowarzyszenia) wraz z rejestracją w KRS,

2) rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), wraz z zastępstwem prawnym w postępowaniu o wpis,

3) sporządzania umów spółek, aktów założycielskich, statutów, uchwał, itd.,

4) doradztwa wyboru form działalności oraz opodatkowania,

5) doradztwa sposobu zakończenia działalności.


I. Spółki i rejestracja w KRS

1. Sporządzenie umowy spółki, aktu założycielskiego, statutu

Zakładanie spółki wiąże się m.in. z potrzebą sporządzenia umowy, statutu, aktu założycielskiego spółki, ale także odpowiednich uchwał organów powoływanych podmiotów. Akty powołujące spółkę regulują prawa i obowiązki wspólników oraz opisują sposób funkcjonowania spółki.


2. Wybór formy prawnej działalności gospodarczej

Wybór formy działalności gospodarczej jest zasadniczą kwestią wpływającą na sposób prowadzenia działalności gospodarczej, odpowiedzialność prawną za zobowiązania z działalności gospodarczej, obowiązki i uprawnienia podatkowe oraz wiele innych kwestii. 

Przedsiębiorca może zasadniczo wybrać prowadzenie działalności jako osoba fizyczna w imieniu własnym i na własny rachunek, również jako wspólnik spółki cywilnej albo przez powołanie innego podmiotu, zwłaszcza spółki prawa handlowego: spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej.


Możliwe jest również niejako pośrednie prowadzenie działalności gospodarczej przez uczestniczenie w działalności gospodarczej innych osób, co jest możliwe np. poprzez powołanie spółki cichej, powiernictwo, czy inną formę uczestnictwa w działalności prowadzonej przez inny podmiot.


3. Przeprowadzenie procedury rejestracyjnej w KRS

Spółka prawa handlowego podlega obowiązkowi wpisu w KRS. Zgłoszenie wniosku o wpis odbywa się na urzędowych formularzach. Postępowanie o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym jest postępowaniem prowadzonym przez właściwy sąd - właściwy ze względu na siedzibę powoływanego podmiotu.


II. Fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie, itd. i rejestracja w KRS

1. Sporządzenie aktu założycielskiego, statutu i uchwał organów powoływanych podmiotów

Zakładanie stowarzyszenia, fundacji czy innego podmiotu wiąże się m.in. z potrzebą sporządzenia aktu założycielskiego czy statutu, ale także odpowiednich uchwał organów powoływanych podmiotów. Wskazane akty warunkują powołanie podmiotu i zasady funkcjonowania podmiotu oraz osób działających w ramach podmiotu czy na rzecz podmiotu.


2. Przeprowadzenie procedury rejestracyjnej w KRS

Stowarzyszenie, fundacja i niektóre inne podmioty podlegają obowiązkowi wpisu w KRS. Zgłoszenie wniosku o wpis odbywa się na urzędowych formularzach. Postępowanie o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym jest postępowaniem prowadzonym przez właściwy sąd - właściwy ze względu na siedzibę powoływanego podmiotu.


III. Cennik

1. Zakładanie spółki handlowej (spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki partnerskiej, spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej) lub oddziału przedsiębiorcy zagranicznego + Rejestracja w KRS (zastępstwo prawne w postępowaniu o wpis do KRS)


A. Usługa kompleksowa:

Kompletna usługa zakładania spółki lub oddziału przedsiębiorcy zagranicznego: 1.500 zł (+ 23% VAT) = 1.845 zł

(w ramach usługi wykonywane są wszystkie czynności warunkujące założenie i rejestrację, m. in. sporządzenie projektu aktu założycielskiego spółki/umowy spółki, uchwał, oświadczeń, wniosku o wpis do KRS).


B. Usługa odnośnie wybranych czynności:

a) porada prawna/konsultacje prawne odnośnie podmiotu zgłaszanego do KRS,

b) przygotowanie statutu/umowy/aktu założycielskiego (typowego),

b) przygotowanie wniosku KRS i przeprowadzenie procedury rejestracji w KRS (wypełnienie formularzy KRS i zastępstwo prawne w postępowaniu o rejestrację w KRS). 


Cena za czynności a) : 200 zł (+ 23% VAT) = 246 zł,

Cena za czynności b) : 800 zł (+ 23% VAT) = 984 zł,

Cena za czynności c) : w zależności od danego przypadku -zakresu i czasochłonności czynności od 700 zł (+ 23% VAT) = 861 zł do 1600 zł (+ 23% VAT) = 1968 zł.


2. Zakładanie innych podmiotów (m.in. fundacji, stowarzyszenia, spółdzielni) + Rejestracja w KRS (zastępstwo prawne w postępowaniu o wpis do KRS)


A. Usługa kompleksowa:

Kompletna usługa zakładania fundacji lub stowarzyszenia i innych podmiotów: 1.500 zł (+ 23% VAT) = 1.845 zł

(w ramach usługi wykonywane są czynności warunkujące założenie i rejestrację, m. in. sporządzenie projektu aktu założycielskiego, statutu, uchwał, oświadczeń, wniosku o wpis do KRS).


B. Usługa odnośnie wybranych czynności:

a) porada prawna/konsultacje prawne odnośnie podmiotu zgłaszanego do KRS,

b) przygotowanie statutu/umowy/aktu założycielskiego (typowego),

b) przygotowanie wniosku KRS i przeprowadzenie procedury rejestracji w KRS (wypełnienie formularzy KRS i zastępstwo prawne w postępowaniu o rejestrację w KRS). 


Cena za czynności a) : 200 zł (+ 23% VAT) = 246 zł,

Cena za czynności b) : 800 zł (+ 23% VAT) = 984 zł,

Cena za czynności c) : w zależności od danego przypadku -zakresu i czasochłonności czynności od 700 zł (+ 23% VAT) = 861 zł do 1600 zł (+ 23% VAT) = 1968 zł.


3. Przekształcanie spółek + Rejestracja w KRS (zastępstwo prawne w postępowaniu o wpis do KRS) lub przekształcanie jednoosobowej działalności gospodarczej osoby fizycznej w spółkę handlową + Rejestracja w KRS (zastępstwo prawne w postępowaniu o wpis do KRS)


Usługa kompleksowa w zakresie przekształcenia:

Kompletna usługa przekształcenia: 2.500 zł (+ 23% VAT) = 3.075 zł

(w ramach usługi wykonywane są czynności warunkujące przekształcenie i rejestrację, m. in. sporządzenie projektu aktu założycielskiego/umowy, uchwał, oświadczeń, wniosku o wpis do KRS).


4. Podział spółki + Rejestracja w KRS (zastępstwo prawne w postępowaniu o wpis do KRS)


Usługa kompleksowa w zakresie podziału:

a) jeśli podział dokonywany jest przez przeniesienie majątku na 2 podmioty lub przez wydzielenie na inny podmiot: 2.500 zł (+ 23% VAT) = 3.075 zł

b) za podział dokonywany przez przeniesienie majątku na więcej niż 2 podmioty lub przez wydzielenie na więcej niż jeden podmiot - dodatkowo za kolejny podmiot uczestniczący w podziale: 1.000 zł (+ 23% VAT) = 1.230 zł

(w ramach usługi wykonywane są wszystkie czynności warunkujące podział i rejestrację, m. in. sporządzenie projektów aktów założycielskich/umów, uchwał, oświadczeń, wniosku o wpis do KRS).


5. Łączenie spółek + Rejestracja w KRS (zastępstwo prawne w postępowaniu o wpis do KRS)


Usługa kompleksowa w zakresie łączenia:

a) jeśli łączone są 2 spółki: 3.000 zł (+ 23% VAT) = 3.690 zł

b) za 3. i każdą następną spółkę podlegającą łączeniu - dodatkowo: 1.000 zł (+ 23% VAT) = 1230 zł

(w ramach usługi wykonywane są wszystkie czynności warunkujące połączenie i rejestrację, m. in. sporządzenie projektów aktów założycielskich/umów, uchwał, oświadczeń, wniosku o wpis do KRS).


6. Likwidacja lub inne rozwiązanie podmiotu wpisanego w KRS + Rejestracja w KRS (zastępstwo prawne w postępowaniu o wpis do KRS)


Usługa kompleksowa:

Kompletna usługa w zakresie otwarcia i zgłoszenia likwidacji czy innego rozwiązania: 1.000 zł (+ 23% VAT) = 1.230 zł

(w ramach usługi wykonywane są wszystkie czynności warunkujące otwarcie i zgłoszenie likwidacji, m. in. uchwał, oświadczeń, wniosku o wpis do KRS).

© Kancelaria Prawa Gospodarczego Legit.pl  | ul. Chmielna 11/10, 00-021 Warszawa, tel. 22-22 66 200 |