Prawo zamówień publicznych

1. Prawo zamówień publicznych

Procedury określone przez Prawo zamówień publicznych obowiązuje zamawiających, którzy są m.in. jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych; innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej. Zamówieniami publicznymi są umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.


2. Odrzucenie oferty

Najczęstsze powody odrzucenia oferty: niezgodność treści oferty z treścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz rażąco niska cena. Wskazać można kilka wybranych orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), w których określono rozumienie uchybień w postaci niezgodności treści oferty z treścią SIWZ oraz rażąco niskiej ceny.


Sygn. akt: KIO/UZP 684/09, Wyrok KIO z 10.06.2009 r.:

Za ofertę z rażąco niską ceną należy uznać ofertę z ceną niewiarygodną, nierealistyczną w porównaniu do cen rynkowych podobnych zamówień, tj. cenę, wskazującą na fakt wykonania zamówienia poniżej kosztów wytworzenia przedmiotu zamówienia. Punktem odniesienia dla oceny, czy cena jest rażąco niska, jest przedmiot zamówienia i jego wartość. Nie oznacza to jednak, że każda oferta z ceną niższą od wartości zamówienia, powiększonej o podatek VAT, zawiera rażąco niską cenę.(…) 


Sygn. akt: KIO/UZP 1492/08, Wyrok KIO z dnia 13 stycznia 2009 r.:

Dla uznania, że cena jest rażąco niską konieczne jest wykazanie, że przy określonym przedmiocie zamówienia (w tym przypadku – usługach telekomunikacyjnych) nie jest możliwe wykonanie zamówienia za oferowaną cenę, bez ryzyka ponoszenia strat przez wykonawcę.


Sygn. akt: KIO/UZP 1105/08, Wyrok KIO z dnia 27 października 2008 r.:

Sprzeczność treści oferty z treścią siwz zachodzi wówczas, gdy przedmiot zaoferowany w ofercie nie odpowiada przedmiotowi zamówienia i rozbieżności te dotyczą istotnych elementów, mających wpływ na kształt przyszłej umowy, tj. zakresu przedmiotowego i podmiotowego zobowiązania, przedmiotu świadczonej usługi, warunków płatności, terminów realizacji usługi, wynagrodzenia oraz innych istotnych składników przyszłej umowy pomiędzy stronami, ujętych w istotnych postanowieniach umowy mającej wiązać strony.


Sygn. akt: KIO/UZP 1062/08, Wyrok KIO z dnia 17 października 2008 r.:

(…) zgodność treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie musi polegać na dosłownym powtórzeniu brzmienia zapisów specyfikacji w złożonych ofertach. Istotne jest bowiem, aby sens i zakres oświadczeń składających się na treść oferty odpowiadał zamierzeniom Zamawiającego. 


3. Środki ochrony prawnej

Środkami ochrony są:

- odwołanie rozpatrywane przez Krajową Izbę Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych,
- skarga do sądu rozpatrywana przez sąd okręgowy.


Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Na orzeczenie Izby w przedmiocie odwołania, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

© Kancelaria Prawa Gospodarczego Legit.pl  | ul. Chmielna 11/10, 00-021 Warszawa, tel. 22-22 66 200 |