Prawo spółek

1. Spółki handlowe

• Wybór formy spółki i zakładanie spółki
Kodeks spółek handlowych reguluje powoływanie spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna są spółkami kapitałowymi, w których wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki zasadniczo tylko majątkiem spółki. W pozostałych spółkach odpowiedzialność wspólników może wykraczać poza granice wyznaczone majątkiem spółki. Zakładanie spółki wiąże się m.in. z potrzebą sporządzenia umowy, statutu, aktu założycielskiego spółki oraz zgłoszeniem wniosku o wpis spółki do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).


• Wkłady, aporty i inne formy finansowania działalności spółki
Wspólnicy zobowiązani są do wniesienia wkładów, które stanowią jedną z podstawowych form finansowania działalności spółki. Możliwe są także inne formy finansowania działalności spółki przez wspólników, m.in. pożyczka, poręczenie, itd.


• Przekształcenia, łączenie i likwidacja spółki

Spółka może podlegać przekształceniu w inną spółkę, łączeniu z inną spółkę, a także podziałowi.


• Rozwiązanie spółki, wystąpienie i wyłączenie wspólnika

W określonych okolicznościach możliwe jest rozwiązanie spółki oraz wyłączenie czy wystąpienie wspólnika.


• Zbywanie i umarzanie udziałów
Zakończenie przez wspólnika uczestniczenia w spółce może nastąpić przez zbycie lub umorzenie udziałów w spółce.


• Odpowiedzialność wobec spółki i za zobowiązania spółki
W określonych okolicznościach wspólnicy, członkowie zarządu, itd. mogą odpowiadać za zobowiązania spółki. Określone osoby ponoszą też odpowiedzialność wobec spółki.


• Zagadnienia podatkowe
Opodatkowaniu podlegają przychody spółki, jak i wspólników. W zależności od źródeł przychodów podlegają one różnym podatkom, zwłaszcza podatkowi od osób prawnych, podatkowi od osób fizycznych, podatkowi od czynności cywilnoprawnych.


2. Inne spółki

Oprócz spółek z Kodeksu spółek handlowych,  możliwe jest powołanie innych spółek takich jak spółka cywilna, spółka cicha, spółka europejska, spółka wodna.


Spółka cywilna jest spółką regulowaną przez Kodeks cywilny, spółką która może być powołana dla osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego wspólników, nie tylko celu zarobkowego.


Spółką cichą określa się umowę między wspólnikiem "cichym", który za wkład na rzecz wspólnika "jawnego" uczestniczy w zyskach przedsiębiorstwa.


Spółka europejska jest powoływana w oparciu o prawo wspólnotowe. Spółka europejska jest odpowiednikiem krajowej spółki akcyjnej.

Spółka wodna jest spółką powoływaną na podstawie Prawa wodnego w celu zaspokajania niektórych potrzeb w zakresie gospodarowania wodami.


3. Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)

Wpisowi w KRS podlegają spółki handlowe oraz niektóre inne podmioty, m.in. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie. Wpisy do KRS są dokonywane w toku postępowania rejestrowego prowadzonego przez właściwy sąd rejonowy gospodarczy (sąd rejestrowy).

© Kancelaria Prawa Gospodarczego Legit.pl  | ul. Chmielna 11/10, 00-021 Warszawa, tel. 22-22 66 200 |