Prawo pracy

1. Stosunek pracy, umowa o pracę, rozwiązanie stosunku pracy

Stosunek pracy powstaje przez zawarcie umowy między pracodawcą i pracownikiem oraz na podstawie powołania, wyboru, mianowania, itd. Przygotowanie stosunku pracy, w fazie nawiązania stosunku pracy, zabezpiecza prawidłowość realizacji uprawnień i obowiązków pracownika i pracodawcy względem siebie. Rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić zwłaszcza przez wypowiedzenie jednej ze stron stosunku pracy, za porozumieniem obu stron, a także przez złożenie oświadczenia jednej ze stron o rozwiązaniu stosunku pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia.


2. Odpowiedzialność za naruszenie praw i obowiązków przez strony stosunku pracy

Rozwiązanie stosunku pracy bez wystąpienia podstaw przewidzianych przez prawo pracy wiąże się z określonymi konsekwencjami, takimi jak obowiązek przywrócenia do pracy czy obowiązek zapłaty odszkodowania w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę.

Osobnym zagadnieniem jest odpowiedzialność porządkowa oraz materialna pracowników za szkodę wyrządzoną pracodawcy oraz odpowiedzialność za mienie powierzone. Odpowiedzialność porządkowa pracownika może być konsekwencją nieprzestrzegania przez pracownika: ustalonej organizacji i porządku pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.
Odpowiedzialność za mienie powierzone dotyczy mienia powierzonego pracownikowi w związku z wykonywaną przez niego pracą. Uszczerbek w mieniu powierzonym rodzi zasadniczo obowiązek pracownika do naprawienia szkody w pełnej wysokości.


3. Umowy, regulaminy, itd.

Zatrudnianie pracowników i stosunki pracy wiążą się z koniecznością przygotowania umów, regulaminów i innych właściwych dokumentów. W szczególności można wymienić: umowa o pracę, oświadczenie o wypowiedzeniu, oświadczenie o wypowiedzeniu zmieniającym, oświadczenie o rozwiązaniu stosunku pracy bez wypowiedzenia, porozumienie stron, umowa o materialnej odpowiedzialności pracowników za mienie powierzone, umowa o wspólną odpowiedzialność materialną za mienie powierzone, regulamin pracy, regulamin wynagradzania, umowa o zakaz konkurencji. 


4. Inne stosunki quasi-pracownicze

Umowa o pracę jest jedną, ale nie jedyną podstawą świadczenia pracy w szerokim znaczeniu. Wymienić można wykonywanie określonych prac na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia, innych umów o świadczenie usług, czy też umowy dotyczącej pracy tymczasowej.


5. Wynagrodzenia

Wynagrodzenie za pracę, w tym za pracę w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w niedziele i święta, odprawa rentowa, emerytalna, czy pośmiertna są zasadniczymi świadczeniami związanymi z wykonywaniem pracy.


6. Spory i roszczenia

Spory powstające w związku ze stosunkiem pracy są poddawane rozstrzygnięciu sądów pracy. Ponadto, spory powstające w związku ze stosunkiem pracy mogą być rozpatrywane w postępowaniu pojednawczym przed Komisją pojednawczą powołaną wspólnie przez pracodawcę i zakładową organizację związkowa, a jeżeli u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa - przez pracodawcę, po uzyskaniu pozytywnej opinii pracowników. 


7. Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna i inne służby

Pracodawca oraz m.in. jego stosunki z pracownikami podlegają nadzorowi i kontroli właściwych organów administracji, zwłaszcza Państwowej Inspekcji Pracy czy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozstrzygnięcia wydane w wyniku kontroli podlegają zaskarżeniu w postępowaniu administracyjnym oraz zaskarżeniu do sądu administracyjnego.

© Kancelaria Prawa Gospodarczego Legit.pl  | ul. Chmielna 11/10, 00-021 Warszawa, tel. 22-22 66 200 |