Prawo gospodarcze

1. Prawo gospodarcze i sprawy gospodarcze

Prowadzenie działalności gospodarczej polega m.in. na relacjach z wieloma podmiotami: kontrahentami, konsumentami, pracownikami, z organami administracji. Prawem gospodarczym można określić prawo regulujące sytuację przedsiębiorców oraz ich stosunki z innymi przedsiębiorcami, ale także i innymi podmiotami.


2. Umowy, rachunki, faktury i należności

Zasadniczą sferę działalności każdego przedsiębiorcy stanowią transakcje dokonywane przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Podstawowym instrumentem regulacji stosunków stron jest umowa, która określa prawa i obowiązki stron, w tym skutki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. W razie sporu odnośnie transakcji decydujące znaczenie ma umowa łącząca strony transakcji, ale również okoliczności niewykonania czy nienależytego wykonania zobowiązania. Spór między kontrahentami skupia się zwykle na kwestii zapłaty i braku zapłaty za sprzedane towary czy usługi, jakkolwiek co oczywiste sprawy o zapłatę nie wyczerpują różnorodności spraw i problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 


3. Działalność regulowana, zezwolenia, koncesje, licencje, uprawnienia

Prowadzenie niektórych rodzajów działalności gospodarczej wymaga zezwolenia, koncesji czy licencji. Ponadto warunkiem prowadzenia działalności objętej wykonywaniem określonych zawodów jest uzyskanie i posiadanie przepisanych przez prawo kwalifikacji zawodowych. Spory w kontekście działalności regulowanej dotyczą zwykle odmowy udzielenia dozwolenia na prowadzenie danej działalności przez właściwy organ lub cofnięcia dozwolenia na prowadzenie działalności.


4. Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Prowadzenie działalności gospodarczej jest w pewnych przypadkach niemożliwe z uwagi na zakazy prawne związane z pełnieniem określonej funkcji czy z wydanym orzeczeniem sądowym. W przypadkach istnienia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej możliwe są inne formy inwestowania i działania podobne do prowadzenia działalności gospodarczej.


5. Zakończenie i likwidacja działalności, zbycie przedsiębiorstwa

Zakończenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością uregulowania stosunków przedsiębiorcy z innymi podmiotami, zwłaszcza z wierzycielami. Poza likwidacją działalności gospodarczej, sposobem zakończenia działalności gospodarczej może być sprzedaż lub inna forma zbycia przedsiębiorstwa, czy zbycie udziałów w przypadku niektórych spółek.

© Kancelaria Prawa Gospodarczego Legit.pl  | ul. Chmielna 11/10, 00-021 Warszawa, tel. 22-22 66 200 |