Odszkodowania i ubezpieczenia

1. Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem zobowiązania (np. umowy)

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Jeżeli ze szczególnego przepisu ustawy albo z czynności prawnej nie wynika nic innego, dłużnik odpowiedzialny jest za niezachowanie należytej staranności.


2. Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną czynem niedozwolonym

Odpowiedzialność ponosi każdy kto ze swej winy wyrządził drugiej osobie szkodę. W przypadku szkody wywołanej zawaleniem się budowli lub oderwaniem się jej części, odpowiedzialność ponosi samoistny posiadacz budowli, chyba że zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części nie wynikło ani z braku utrzymania budowli w należytym stanie, ani z wady w budowie. W przypadku szkody wywołanej wyrzuceniem, wylaniem lub spadnięciem jakiegokolwiek przedmiotu z pomieszczenia jest odpowiedzialny ten, kto pomieszczenie zajmuje, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą zajmujący pomieszczenie nie ponosi odpowiedzialności i której działaniu nie mógł zapobiec. 


W przypadku szkody na osobie lub mieniu, wyrządzonej przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, odpowiedzialność ponosi prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności. 


W przypadku szkody na osobie lub mieniu, wyrządzonej przez mechaniczny środek komunikacji, odpowiedzialność ponosi samoistny posiadacz mechaniczny środek komunikacji, chyba, że oddał środek komunikacji w posiadanie zależne, a w takim przypadku odpowiedzialność ponosi posiadacz zależny. 


Natomiast w razie zderzenia się mechanicznych środków komunikacji wymienione osoby mogą wzajemnie żądać naprawienia poniesionych szkód na zasadach ogólnych. Również tylko na zasadach ogólnych osoby te są odpowiedzialne za szkody wyrządzone tym, których przewożą z grzeczności. 


W przypadku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. W takim przypadku sąd może również przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.3. Odpowiedzialność Skarbu Państwa i innych podmiotów za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej

Zgodnie z art.77 ust.1 "Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej." 


Za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub  zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa.

 

Szkoda może być m.in. wyrządzona przez wydanie aktu normatywnego, prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji. Odnosi się to również do wypadku, gdy prawomocne orzeczenie lub ostateczna decyzja zostały wydane na podstawie aktu  normatywnego  niezgodnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą. Szkoda może być także wyrządzona przez niewydanie orzeczenia lub decyzji, gdy obowiązek ich wydania przewiduje przepis prawa, a także przez niewydanie aktu normatywnego, którego obowiązek wydania przewiduje przepis prawa.


4. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny odpowiada wytwórca produktu. 


Za produkt uznaje się rzecz ruchomą, także zwierzęta i energię elektryczną, zaś niebezpiecznym określa się produkt nie zapewniający bezpieczeństwa, jakiego można oczekiwać, uwzględniając normalne użycie produktu.

Producent nie odpowiada za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny jeżeli:

- produktu nie wprowadził do obrotu albo gdy wprowadzenie produktu do obrotu nastąpiło poza zakresem jego działalności gospodarczej. 

- właściwości niebezpieczne produktu ujawniły się po wprowadzeniu go do obrotu, chyba że wynikały one z przyczyny tkwiącej poprzednio w produkcie,

- nie można było przewidzieć niebezpiecznych właściwości produktu, uwzględniając stan nauki i techniki w chwili wprowadzenia produktu do obrotu, albo gdy właściwości te wynikały z zastosowania przepisów prawa.


5. Ubezpieczenie i odpowiedzianość ubezpieczyciela

Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty świadczenia w razie wystąpienia zdarzenia, z którym umowa ubezpieczenia wiąże obowiązek wypłaty świadczenia. Nieważne są postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia i postanowienia umowy ubezpieczenia sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi umowy ubezpieczenia.


6. Bezpodstawne wzbogacenie

Uzyskanie korzyści majątkowej kosztem innej osoby, bez podstawy prawnej, powoduje, że ten kto taką korzyść uzyskał jest obowiązany do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości.

© Kancelaria Prawa Gospodarczego Legit.pl  | ul. Chmielna 11/10, 00-021 Warszawa, tel. 22-22 66 200 |