Internet i prawo - handel i usługi drogą elektroniczną

1. Działalność z wykorzystaniem Internetu

Działalność z wykorzystaniem Internetu podlega ogólnym regulacjom prawnym, jakkolwiek istnieją regulacje odnoszące się w szczególności do działalności internetowej. 


Prowadzenie działalności z wykorzystaniem Internetu może wiązać się z określonymi obowiązkami rejestracyjnymi, np. z zakresu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jeśli działalność może być oceniana jako działalność gospodarcza, czy z obowiązkami z zakresu prawa prasowego, jeśli działalność może być oceniana jako dzialalność wydawnicza dziennika czy czasopisma.


Pewnym odmiennościom regulacyjnym wynikającym ze specyfiki kanału komunikacyjnego i dystrybucyjnego, którego podstawą stają się zwłaszcza strony internetowe, podlegają relacje z kontrahentami. Podstawowe tego rodzaju regulacje można odnaleźć w Kodeksie cywilnym, czy ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Do zasadniczych kwestii w tym zakresie należy wypełnienie określonych obowiązków informacyjnych, obowiązków związanych z transakcjami w obrocie konsumenckim, transakcjami na odległość. 


2. Handel internetowy i usługi internetowe

Handel i usługi internetowe mogą być prowadzone zwłaszcza z wykorzystaniem istniejących serwisów transakcyjnych, prowadzonych przez inne podmioty lub z wykorzystaniem własnej strony internetowej. 


Prowadzenie działalności z wykorzystaniem własnej strony internetowej wiąże się z koniecznością przygotowania we własnym zakresie właściwych procedur prowadzenia transakcji, czy zabezpieczeniu we własnym zakresie zgodności z prawem treści prezentowanych na stronie. Regulacje prawne dopuszczają określoną swobodę kształtowania stosunków między stronami, które w przypadku strony internetowej mogą być zwłaszcza wyznaczone przez regulaminy zamieszczone na stronie.


3. Przygotowanie prawne funkcjonowania strony internetowej

Strona internetowa w zależności od jej przeznaczenia i sposobu wykorzystania podlega różnym regulacjom prawnym. Z uwagi na specyfikę określonej strony internetowej odmiennie mogą kształtować się relacje przedsiębiorcy, czy innego podmiotu prowadzącego stronę internetową (czy posługującego się stroną internetową) z kontrahentami oraz odbiorcami treści przekazywanych za pośrednictwem strony.


Właściwe przygotowanie regulaminów, form i sposobów przeprowadzania transakcji ma w tym kontekście podstawowy wpływ na odpowiedzialność przedsiębiorcy.


Treści prezentowane na stronie internetowej nie mogą naruszać praw innych osób,  co dotyczy w szczególności praw osobistych niemajątkowych i majątkowych.


4. Obowiązki podatkowe

Prowadzenie działalności z wykorzystaniem Internetu podlega obowiązkom podatkowym, zwłaszcza z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Szczególnym regulacjom podlega sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju i na terytorium kraju w odniesieniu do transakcji wewnątrzwspólnotowych. Transakcje z kontrahentami spoza UE wiąże się także z określonymi obowiązkami oraz uprawnieniami podatkowymi czy celnymi.


5. Prawa autorskie, także Creative Commons, itd.

Działalność z wykorzystaniem Internetu związana jest z problematyką praw autorskich. Do najbardziej kontrowersyjnych, a przez to związanych z dodatkowym ryzykiem, można zaliczyć zagadnienie dozwolonego użytku przedmiotów prawa autorskiego, a także kwestię licencji niekomercyjnego użytku Creative Commons.


6. Ochrona dóbr osobistych, prawa do prywatności, danych osobowych, itd.

Oprócz korzystania z utworów będących przedmiotem praw autorskich, działalność w Internecie może wiązać się z wykorzystywaniem innych dóbr osobistych.  W szczególności można wskazać na korzystanie z wizerunków i danych osobowych innych osób. 


© Kancelaria Prawa Gospodarczego Legit.pl  | ul. Chmielna 11/10, 00-021 Warszawa, tel. 22-22 66 200 |