Długi - wierzytelności - egzekucja

1. Długi, wierzytelności, zabezpieczanie zobowiązań

Zobowiązania, w tym umowy związane są z powstaniem długu i wierzytelności. Skuteczność realizacji zobowiązań zależy od właściwych zabezpieczeń. Do najczęstszych sposobów zabezpieczenia zobowiązań należą: zastaw, hipoteka, poręczenie, ubezpieczenie, weksel, przewłaszczenie na zabezpieczenie, dobrowolne poddanie się egzekucji, akredytywa.


2. Zmiana wierzyciela i dłużnika, zbywanie, przelew wierzytelności

Strony zobowiązań mogą zbywać wynikające ze zobowiązania wierzytelności i długi. Przelew wierzytelności przez wierzyciela na osobę trzecią zasadniczo nie zależy od zgody dłużnika. Inaczej jest natomiast z długiem. Zmiana dłużnika zależy od zgody wierzyciela. Przelew wierzytelności powinien być sporządzony na piśmie jeśli wierzytelność jest stwierdzona pismem. W przypadku papierów wartościowych przeniesienie wierzytelności na osobę trzecią zasadniczo odbywa się przez indos. Dotyczy to również weksla i czeku.


3. Postępowanie egzekucyjne

• POSTĘPOWANIE CYWILNE EGZEKUCYJNE
Niespełnienie świadczenia określonego zobowiązaniem, w tym brak zapłaty długu zwykle wywołuje potrzebę wszczęcia postępowania sądowego i egzekucyjnego. Podstawą prowadzenia egzekucji jest tytuł wykonawczy. W postępowaniu cywilnym tytułami egzekucyjnymi są zwłaszcza: 
- orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem,
- orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu,
- wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed takim sądem,
- ugoda przed mediatorem,
- inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej,
- akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub uiszczenia rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie oznaczonych, albo też obowiązek wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, lokalu, nieruchomości lub statku wpisanego do rejestru gdy termin zapłaty, uiszczenia lub wydania jest w akcie wskazany,
- akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy akt określa warunki, które upoważniają wierzyciela do prowadzenia przeciwko dłużnikowi egzekucji na podstawie tego aktu o całość lub część roszczenia, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności,
- akt notarialny, w którym właściciel nieruchomości albo wierzyciel wierzytelności obciążonych hipoteką, niebędący dłużnikiem osobistym, poddał się egzekucji z obciążonej nieruchomości albo wierzytelności, w celu zaspokojenia wierzyciela hipotecznego, jeżeli wysokość wierzytelności podlegającej zaspokojeniu jest w akcie określona wprost albo oznaczona za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, i gdy akt określa warunki, które upoważniają wierzyciela do prowadzenia egzekucji o część lub całość roszczenia, jak również wskazany jest termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności. 

• POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI
W postępowaniu ezgzekucyjnym w administracji tytuł wykonawczy jest wydawany przez właściwy organ administracji. Jeżeli podstawą egzekucji jest tytuł pochodzący od organu administracyjnego, do stwierdzenia, że zobowiązanie wygasło lub nie może być egzekwowane, powołany jest organ, od którego tytuł pochodzi. 


4. Powództwo przeciwegzekucyjne
Szczególnym sposobem zwalczania tytułu wykonawczego są postępowania przeciwegzekucyjne. Dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli: 
- przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście; 
- po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie; 
- małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787 kpc, wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, przy czym małżonkowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, lecz także zarzuty, których jego małżonek wcześniej nie mógł podnieść. 


5. Upadłość i postępowanie upadłościowe

Niewykonywanie przez dłużnika zobowiązań jest także podstawą do ogłoszenia jego upadłości. W postępowaniu upadłościowym określa się wierzycieli oraz przysługujące im wierzytelności oraz zakres zaspokojenia z majątku dłużnika. Oprócz upadłości przedsiębiorców możliwe jest ogłoszenie upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, tzw. upadłości konsumenckiej. Brak zaspokojenia w postępowaniu upadłościowym może też prowadzić do odpowiedzialności osób trzecich za długi dłużnika.


6. Odpowiedzialność innych osób za dług dłużnika

Brak zapłaty, czy bezskuteczność egzkucji może powodować odpowiedzialność za dług innych osób niż dłużnik. Przykładowo można wskazać:
- odpowiedzialność poręczyciela,
- odpowiedzialność określonych osób, m.in. członków zarządu, za zobowiązania spółek,
- odpowiedzialność osoby trzeciej, która uzyskała korzyść majątkową od dłużnika, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.


7. Brak zapłaty - kwestie podatkowe

Brak zapłaty może mieć także określone konsekwencje podatkowe, przykładem może być tzw. ulga za złe długi.

© Kancelaria Prawa Gospodarczego Legit.pl  | ul. Chmielna 11/10, 00-021 Warszawa, tel. 22-22 66 200 |